საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

სამართლებრივი ბაზა

ძალაში შესული ხელშეკრულებები:

 1. შეთანხმება საქართველოს რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა დაესტონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ

ძალაშია 19.05.94.

 1. შეთანხმება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ესტონეთის რესპუბლიკისთავდაცვის სამინისტროს შორის თავდაცვის საკითხებთან დაკავშირებით ორმხრივითანამშრომლობის შესახებ

ძალაშია 27.04.2004.

 1. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ესტონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორისსაბაჟო საქმის სფეროში თანამშრომლობისა და ურთიერთდახმარების შესახებ

ძალაშია 12.07.2005.

 1. ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა დაესტონეთის რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს შორის სამოქალაქო თავდაცვის მრჩევლისდროებით მივლინების წესის შესახებ

ძალაშია 16.04.2005.

 1. შეთანხმება საქართველოს მთავრობასა და ესტონეთის რესპუბლიკის მთავრობასშორის კულტურის, განათლების, მეცნიერების, ახალგაზრდობისა და სპორტის სფეროებშითანამშრომლობის შესახებ

ძალაშია 21.02.2005.

 1. საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა დაესტონეთის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის სამინისტროებს შორის გარემოს დაცვის სფეროშითანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება

ძალაშია 27.06.2006.

 1. შეთანხმება საქართველოსა და ესტონეთის რესპუბლიკას შორის საიდუმლოინფორმაციის გაცვლისა და დაცვის შესახებ

ძალაშია 17.12.2007

 1. შეთანხმება საქართველოსა და ესტონეთის რესპუბლიკას შორის შემოსავლებსა დაკაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობისაღკვეთის შესახებ

ძალაშია 27.12.2007.

 1. საქართველოსა და ესტონეთის რესპუბლიკას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზეორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებშეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ოქმი

ძალაშია 11.03.2011

 1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ესტონეთის რესპუბლიკისსოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის სოფლის მეურნეობის სფეროში სამეცნიერო დაეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი

ძალაშია 21.01.2010.

 1. ურთიერთგაგების მემორანდუმი საქართველოს მთავრობასა და ესტონეთისრესპუბლიკის მთავრობას შორის საიფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების სფეროშითანამშრომლობის შესახებ

ძალაშია 21.01.2010.

 1. საქართველოს მთავრობასა და ესტონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტურიზმისსფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება

ძალაშია 12.12.2013

 1. საქართველოს შსს და ესტონეთის შსს- შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება

ძალაშია 13.09.2010.

 1. საქართველოს მთავრობასა და ესტონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორისსაქართველოსა და ევროკავშირს შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებშეთანხმების საიმპლემენტაციო ოქმი

ძალაშია 9.11.2012

 1. საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარებისსაკითხთა სამინისტროსა და ესტონეთის რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს შორისურთიერთგაგების მემორანდუმი

ძალაშია 10.10.2011

 1. საქართველოსა და ესტონეთის რესპუბლიკას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისადა დაცვის შესახებ შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე ოქმი

ძალაშია 11.06.2013

 1. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ესტონეთის რესპუბლიკის პოლიციისადა საზღვრის დაცვის საბჭოს შორის სასაზღვრო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება

ძალაშია 14.02.2012

 1. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და ესტონეთისრესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს შორის 2013-2016 წლებისათვის კულტურულითანამშრომლობის შესახებ პროგრამა

ძალაშია 26.07.2013
    19. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და ესტონეთისრესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს შორის 2017-2020 წლებისათვის კულტურულითანამშრომლობის შესახებ პროგრამა

 

ძალაშია 06.03.2017