საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

სამართლებრივი ბაზა

საქართველოსა და ესტონეთის რესპუბლიკას შორის

ძალაში შესული ხელშეკრულებები:


 1. „საქართველოს მთავრობასა და ესტონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საბაჟო სფეროშითანამშრომლობისა და ურთიერთდახმარების შესახებ“ შეთანხმება

  ძალაშია 12.07.2005

   

 2. „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და ესტონეთის რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს შორის სამოქალაქო თავდაცვის მრჩევლის დროებით მივლინების წესის შესახებ“ ურთიერთგაგების მემორანდუმი

  ძალაშია 16.04.2005

   

 3. „საქართველოს მთავრობასა და ესტონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის კულტურის, განათლების, მეცნიერების, ახალგაზრდობისა და სპორტის სფეროებში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება

  ძალაშია 21.02.2005

   

 4. „საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და ესტონეთის რესპუბლიკის გარემოს დაცვის სამინისტროს შორის გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება

  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 27.06.2006

   

 5. „საქართველოსა და ესტონეთის რესპუბლიკას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და დაცვის შესახებ“ შეთანხმება

  ძალაშია 17.12.2007

   

 6. „საქართველოსა და ესტონეთის რესპუბლიკას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ“ შეთანხმება

  ძალაშია 27.12.2007

   

 7. „საქართველოსა და ესტონეთის რესპუბლიკას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ ოქმი

  ძალაშია 11.03.2011

   

 8. „საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ესტონეთის რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის სოფლის მეურნეობის სფეროში სამეცნიერო და ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ“ ურთიერთგაგების მემორანდუმი

  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 21.01.2010

   

 9. „საქართველოს მთავრობასა და ესტონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიების სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ ურთიერთგაგების მემორანდუმი

  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 21.01.2010

   

 10. „საქართველოს მთავრობასა და ესტონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება

  ძალაშია 12.12.2013

   

 11. „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ესტონეთის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის თანამშრომლობის შესახებ“ შეთანხმება

  ძალაშია 13.09.2010

   

 12. „საქართველოს მთავრობასა და ესტონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ“ შეთანხმების საიმპლემენტაციო ოქმი

  ძალაშია 9.11.2012

   

 13. „საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროსა და ესტონეთის რესპუბლიკის იუსტიციის სამინისტროს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი“

  ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 10.10.2011

   

 14. „საქართველოსა და ესტონეთის რესპუბლიკას შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და დაცვის შესახებ შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“ ოქმი

  ძალაშია 11.06.2013

   

 15. „სასაზღვრო სფეროში თანამშრომლობის შესახებ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ესტონეთის რესპუბლიკის პოლიციისა და საზღვრის დაცვის საბჭოს შორის შეთანხმება“

  ძალაშია 14.02.2012

   

 16. „საქართველოს მთავრობასა და ესტონეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის მგზავრებისა და ტვირთების საერთაშორისო საავტომობილო ტრანსპორტირების შესახებ“ შეთანხმება

  ძალაშია 01.05.2015

   

 17. „საქართველოსა და ესტონეთის რესპუბლიკას შორის ინვესტიციების წახალისებისა და ურთიერთდაცვის შესახებ“ შეთანხმება

  ძალაშია 21.11.2016

   

 18. საქართველოსა და ესტონეთის რესპუბლიკას შორისსაქართველოსა და ესტონეთის რესპუბლიკას შორის ინვესტიციების წახალისებისა და ურთიერთდაცვის შესახებშეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზეოქმი

  ძალაშია 21.11.2016

 19. „საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და ესტონეთის რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს შორის 2017-2020 წლებისთვის კულტურული თანამშრომლობის შესახებ“ პროგრამა

    ძალაშია ხელმოწერის დღიდან 06.03.2017